KVKK

KARŞILIKLI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”),

 • Türkiye Cumhuriyeti kanunları nezdinde kurulmuş ve faaliyetlerine devam eden, şirket merkezi İnönü Caddesi Mercan Sokak STFA B-8 blok Kat:1 D:5 Kozyatağı İstanbul, Türkiye adresinde mukim ve işbu sözleşme altında imzası bulunan yetkili temsilcileri Asya Gizem Avcı ve Adem Dindar tarafından temsil edilen EKİNATA NAKLİYAT İNŞ. TAAH. TURZ. PETR. ÜRÜN. PAZ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”)

Öte tarafta,

 • Kayıtlı merkezi XXXXXXXXXXXXXXX, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, İstanbul Ticaret Siciline XXXXXXXXXXX sicil numarası ile kayıtlı XXXXXXXXXXXXXX (“Hizmet Alan”)

Arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde __.__.2024 tarihinde (“İmza Tarihi”) akdedilmiştir.

Şirket ve Hizmet Alan, bundan böyle ayrı ayrı “Taraf”, “Açıklayan Taraf” veya “Alan Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak da anılabilecektir.

ŞÖYLE Kİ:

 • Şirket, lojistik, nakliye ve depolama alanında hizmet veren bir kuruluştur. Şirket, Hizmet Alan’a depolama hizmeti sunmayı arzu etmektedir (“Proje”).
 • Hizmet Alan, XXXXXXXXXX sektörünün tüm yönlerine odaklı bir şirkettir. Şirket’ten depolama hizmeti almayı arzu etmektedir.
 • Bu çerçevede Taraflar görüşmekte olup söz konusu Projenin yapılabilirliğini (“İzin Verilen Amaç”) değerlendirmektedirler.
 • Taraflar, izin verilen amaç ve karşılıklı menfaatleri doğrultusunda, imza tarihinden önce veya sonra, teklif sürecinde, kendi şirketlerine (ve Şirket’in bağlı şirketlerine) ilişkin işleri, tesisleri ürünleri, teknikleri ve süreçleri hakkında birbirlerine işle alakalı, mali, teknik ve/veya ticari bilgiler (“Gizli Bilgi”) açıklamıştırlar ve açıklamaya devam etmeyi istemektedirler. Gizli Bilgi sözlü açıklama, demonstrasyon, cihaz, aparat, model, her türlü örnek, bilgisayar programı manyetik ortam, belge, şartname, rutin, algoritma, tasarım, prosedür, formül, icat, geliştirme konsept, kayıt, bilgi notu, rapor, plan, fiyat listesi, akım şeması veya (genel bilgi veya bilgi teknolojilerine ve telekomünikasyon sistemlerine uygulanan formda olması şart olmayan bilgi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çizim ve adı geçenlerin görsel incelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli form ve/veya niteliklerde olabilir. Gizli Bilgi’den türetilen her türlü bilgi de Gizli Bilgi olarak nitelendirilerek bu sözleşme hükümlerine tabi tutulacaktır. Gizli Bilginin mülkiyeti her zaman Açıklayan Tarafa (veya bağlı şirketlerine) ait kalacaktır.

Kişisel veriler de Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir ve işbu Sözleşme’nin 9. Maddesine ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ikincil mevzuatı ve bağlayıcı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları cevaz verdiği ve işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece Gizli Bilgi’ye ilişkin bu Sözleşme’de düzenlenen tüm hüküm ve yükümlülükler kişisel verilere de uygulanacaktır.

 • Taraflar, Gizli Bilginin sadece İzin Verilen Amaç için kullanılmasını sağlamak istemektedirler. Bu bağlamda, Gizli Bilginin üçüncü kişilerce kullanılması/üçüncü kişilere açıklanmasını kısıtlamayı amaçlamaktadırlar.

İşbu Sözleşmedeki karşılıklı taahhüt, beyan ve tekeffüller çerçevesinde Taraflar, herhangi bir Gizli Bilginin paylaşılması halinde aşağıdaki hüküm ve şartlar uyarınca anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1. Genel Olarak

Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması veya ifası ile bağlantılı olarak diğer Taraftan herhangi bir şekilde elde edilen her türlü Gizli Bilgiyi kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak tam anlamıyla gizli tutmayı kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, alınan Gizli Bilgiyi sadece İzin Verilen Amacın gerçekleştirilmesi için kullanacaklardır ve Gizli Bilgiyi işbu Sözleşmede belirtilen haller dışında Açıklayan Tarafın yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere açıklamayacaklardır.

Alan Taraf, işbu Sözleşme uyarınca Açıklayan Taraftan elde edilen hiçbir operasyonel ve teknik verinin (ve bunlardan doğrudan üretilen veri ve ürünlerin), uygulanabilir mevzuat uyarınca teknik veri ihracatı veya ifşasının yasak veya sınırlandırılmış olan herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi veya ülkeye, ilgili ülke veya hükümet tarafından yürürlüğe konulan sınırlamalara uymaksızın doğrudan veya dolaylı olarak ifşa ve/veya ihraç etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. İzin Verilen Açıklama

Alan Taraf, Gizli Bilgiye erişimi, İzin Verilen Amaç için gerekli olduğu ölçüde yalnızca kendi çalışanları, yöneticileri, hissedarları, mesleki danışmanları ve denetçileri (“Yetkili Temsilciler”) ile sınırlayacaktır ve Gizli Bilginin verildiği her kişinin sanki Sözleşmeye tarafmışçasına işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ve hükümlerine sıkı sıkıya uymasını sağlamak için tüm makul çabayı gösterecektir. Alan Taraf, Yetkili Temsilcileri tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi halinde kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

Madde 3. Saklama Koşulları

Alan Taraf, Gizli Bilginin sıkı güvenlik önlemleri ile ve kendi gizli bilgisi için gösterilen özen ölçüsünde korunmasını sağlayacaktır. Kendi hâkimiyetinde olan Gizli Bilgiye dair herhangi bir izinsiz açıklamanın fark edilmesi halinde Alan Taraf, Açıklayan Tarafı izinsiz açıklamaya ilişkin bilgilendirip bu Gizli Bilginin daha fazla açıklanmaması veya izinsiz kullanılmaması için gerekli olan, elinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir.

Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında kendisine açıklanan herhangi bir yazılımı ve/veya donanımı tersine işleme tabi tutmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya parçalarına ayırmayacaktır ve Gizli Bilginin orijinalleri veya kopyaları üzerinde yer alan herhangi bir gizlilik, kopyalama hakkı, marka, logo uyarıları veya diğer mülkiyet veya gizlilik uyarılarını kaldırmayacak, üstüne yazdırmayacak veya tahrif etmeyecektir.

Madde 4. Hariç Tutulan Bilgiler

İşbu Sözleşmede yer alan gizlilik yükümlülükleri,

 • Alan Tarafa ifşa edildiği anda hukuka uygun olarak hali hazırda Alan Tarafın tasarrufunda bulunan;
 • Alan Tarafa ifşa edildiği anda kamunun bilgisi dâhilinde olan veya daha sonra Alan Tarafın işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi söz konusu olmaksızın kamunun bilgisi dâhiline giren;
 • Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirildiği gösterilebilen;
 • Alan Taraf tarafından gizli tutma yükümlülüğü olmayan üçüncü bir kişiden hukuka uygun şekilde edinilmiş olan ve/veya edinilen;
 • Açıklayan Taraf tarafından işbu Sözleşme ile öngörülen gizlilik yükümlülüklerinden yazılı olarak açıkça muaf tutulan; veya
 • Alan Tarafın, kanunun izin verdiği ölçüde, Açıklayan Tarafa önceden yazılı bildirimde bulunması şartı ile yürürlükteki bir kanun veya kanuni düzenleme (uygulanabilir ve ilişkili olan borsa kuralları dâhil) veya yetkili adli, hükümet veya diğer bir mercii tarafından ifşa edilmesi emredilen veya gerekli kılınan;

Gizli Bilgilere uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki istisnalar tahdidi olarak sıralanmıştır ve kesin surette dar olarak yorumlanacak olup kapsamlarının yorum yoluyla genişletilmesi mümkün olmayacaktır. Münferit açıklamalar, sırf kamunun bilgisinde bulunan genel açıklamalara dâhil olmaları veya Alan Tarafın tasarrufunda olmaları sebebiyle yukarıdaki istisnalar kapsamında sayılmayacaktır. Buna ilaveten, Gizli Bilgiyi oluşturan unsurların, sırf bir bölümünün kamunun bilgisi dâhilinde veya Alan Tarafın tasarrufunda olması söz konusu unsurları (dolayısıyla bilgiyi) yukarıdaki istisnalar kapsamına sokmaz, meğerki bu unsurlar bir bütün olarak kamunun bilgisi dâhilinde veya Alan Tarafın tasarrufunda bulunsun.

Madde 5. Süre

İşbu Sözleşme tahtındaki borçlar Tarafları İmza Tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile bağlayacaktır. Kişisel verilere ilişkin taahhütler süresiz olarak geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

Madde 6. Ek Yükümlülük Olmaması

İşbu Sözleşmenin imzalanması Taraflara, birbirlerine Gizli Bilgi verme zorunluluğu yüklemez.

Ne bu Sözleşme ne de Gizli Bilginin açıklanması veya alınması (i) herhangi bir Tarafın herhangi bir ürün veya hizmetin herhangi bir Tarafça satın alınması ile ilgili olmak üzere herhangi bir taahhüt veya niyet veya (ii) başka türlü bir iş ilişkisine girilmesi ile ilgili herhangi bir taahhüt veya niyet anlamına gelmeyecek veya bunu kastetmeyecektir.

Madde 7. İzin Oluşturmama

Gizli Bilginin Alan Tarafa iletilmesi söz konusu Tarafa herhangi bir marka, patent, kopya hakkı veya sair fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak hiçbir lisans/izin verilmesi veya bu Tarafın bu tür bir hakka sahip olması anlamına gelmeyecektir. Taraflarca açıklanan veya Taraflar arasında karşılıklı olarak alınıp verilen Gizli Bilgilerden hiçbiri diğer Taraf lehine ve özellikle marka, patent, kopyalama hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya üçüncü kişilerin diğer hakları ile ilgili olarak herhangi bir beyan, tekeffül, teminat, kefalet veya diğer bir yönlendirme oluşturmayacaktır.

Madde 8. Beyan veya Tekeffül Oluşturmama

Taraflarca yazılı olarak ayrı bir şekilde anlaşılması hali dışında, Taraflar hiçbir Tarafın (i) açık veya zımni herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmadığı veya herhangi bir Gizli Bilgi’nin veya Taraflar arasında karşılıklı olarak alınıp verilen diğer bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve tamlığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmediği, ve/veya (ii) herhangi bir Gizli Bilginin veya Taraflar arasında karşılıklı olarak alınıp verilen diğer bilgilerin güncellenmesi veya düzeltilmesi ile ilgili herhangi bir borç altında olmadığını kabul ve ikrar ederler.

Açıklayan Taraf, Alan Tarafın Gizli Bilgiyi alması kapsamında gerçekleştirilebilecek bir hukuki inceleme veya herhangi bir muamele sonucunda oluşabilecek herhangi bir harcamadan, zarardan veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Madde 9. Kişisel Verilerin Korunması

 

Taraflar birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, KVKK öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak, veri sorumlusunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun talep ve talimatları çerçevesinde işleyeceklerdir. Hizmet Alan, işbu Sözleşme dolayısıyla Şirket’e aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK m. 10 uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek, m. 11 uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve KVKK m. 5/f.1 uyarınca gerekli olan durumlarda açık rızalarını almakla yükümlüdür.

Taraflar, birbirleri ile paylaşacakları kişisel veri içeren gizli bilgileri kendi alanında oluşturacağı SFTP (Secure FTP) yöntemi ile veya tarafların ortak belirleyeceği güvenli yöntemlerle paylaşacaklardır. Tarafların SFTP ya da taraflarca ortak belirlenecek güvenli yöntemler haricinde güvensiz yöntemlerle veri paylaşımı yapması halinde tüm sorumluluk kusur ve ihmal neticelerine göre kendilerine aittir.

Taraflar birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, KVKK m.7 uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edeceklerdir. Belirtilen süreler geçince taraflar kişisel verileri re’sen veya ilgili veri sahibinin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirerek kullanacaklardır.

Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, sadece işleme amacı doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup, işbu Sözleşme’nin yapılmasına sebep olan Taraflar arasındaki ticari ilişkiye konu hizmetlerin sunulmasına ve hizmetlerin alınmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacaklarını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu işletme ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır. 

Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaklardır.

Taraflar işbu Sözleşme gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.

Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili veri sahiplerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceklerdir.

Tarafların birbirlerine aktardığı kişisel verilerin güvenliğini KVKK m.12 anlamında sağlayamamaları durumunda ve/veya işbu madde ve Sözleşme kapsamındaki ilişkin herhangi bir yükümlülüğüne/yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranmaları ve/veya ihlal etmeleri durumlarında doğacak doğrudan maddi zarardan, belgelendirilmiş idari, hukuki ve cezai yaptırımdan, kişisel veriler açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun uyguladığı idari/cezai  yaptırımlardan birbirlerine karşı sorumlu olacak, idari, cezai ve hukuki yaptırım gereği ödemek durumunda kalacakları her türlü bedeli diğer tarafa ilk yazılı talep üzerine kusurları oranında rücuen ödeyeceklerdir.  

 

Madde 10. Geri Verme, İmha Etme veya Silme

 

Açıklayan Tarafın yazılı talebi üzerine, Alan Taraf Gizli Bilgiyi kısmen veya tamamen içeren, Açıklayan Tarafça sağlanmış olsun ya da olmasın, çizim, hurda kâğıt, fotoğraf negatifleri veya bilgisayar girdisi ya da çıktısı ve her türlü kopyalar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyali geri verecek, imha edecek veya (teknik olarak mümkün olduğu ölçüde) kalıcı olarak silecektir. Söz konusu materyallerin geri verilmesi veya yok edilmesi Alan Tarafın Gizli Bilginin gizliliğini sağlama yükümlülüğünün sona erdiği anlamına gelmeyecektir.

Madde 11. Bölünebilirlik, Tüm Sözleşme ve Tadil

 

Taraflar, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, geri kalan Sözleşme hükümlerinin bu geçersizlikten etkilenmeyeceğini ve geçersiz hükmü, niyet ve ekonomik etki açısından kendisine en çok benzeyen geçerli bir hükümle değiştireceklerini kabul ederler.

İşbu Sözleşme, konusu ile ilgili olarak Taraflar arasındaki anlaşmaların tümünü teşkil etmektedir ve önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış yazılı veya sözlü her türlü taahhüdün yerine geçer. İşbu Sözleşme, Taraflarca bu yönde imzalanmış yazılı bir belge olması hali dışında değiştirilemez.

Madde 12. İhbarlar

İşbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir Taraf tarafından diğer Tarafa gönderilmesi gereken veya gönderilmesine izin verilen herhangi bir ihbar veya tebligat yazılı olarak yapılacaktır ve Taraflardan biri tarafından diğer Tarafa bu amaçla bildirilen veya adres bildirilmemişse işbu Sözleşme’nin başında verilen adreste yer alan Tarafa elden veya noter marifetiyle ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğinde veya faksla gönderildiğinde veya kayıtlı elektronik posta adreslerine usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır; ancak Türk Ticaret Kanununun 20. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ihbar veya bildirimler ancak noter marifetiyle, iadeli taahhütlü veya telgraf veya ön ödemeli posta ile gönderildiğinde usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.

İhbarlar için kullanılacak adres ve faks numaraları aşağıdaki gibidir:

Şirket’e yapılacaksa

Adres: xxx

Faks: xxx ve Eposta: xxx

Kayıtlı Elektronik Posta: xxx

Yetkili Kişi: xxx’nın dikkatine

Hizmet Alan’a yapılacaksa

Adres: xxx

Faks: xxx Eposta: xxx

Kayıtlı Elektronik Posta : xxx

Yetkili kişi: xxx’in dikkatine

Taraflardan herhangi biri her zaman işbu Sözleşmede düzenlenen şekilde iletişim bilgilerini değiştirebilir. Ancak bu değişiklik diğer Tarafa bildirilmedikçe ilgili Tarafın daha önce belirttiği adrese yapılmış ihbarlar geçerli sayılacaktır.

Madde 13. Devir ve Temlik

İşbu Sözleşme veya işbu Sözleşmede düzenlenen hiçbir hak ve/veya yükümlülük Tarafların önceden yazılı muvafakati alınmadan herhangi bir üçüncü kişiye devredilemez.

 

Madde 14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme, Tarafları, haleflerini ve yerlerine geçen kimseleri bağlar ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşmeden doğan ve Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü talep veya ihtilaf münhasıran İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından nihai olarak çözümlenecektir.

YUKARIDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA, Taraflar, bizzat kendileri veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş oldukları temsilcileri aracılığıyla işbu Sözleşmeyi İmza Tarihinde iki (2) nüsha olarak imzalamışlardır.

ŞİRKET

Adına

___________________

İsim:    xxx

Unvan: xxx

Tarih: __.__.2024

HİZMET ALAN

Adına

________                                    

İsim: xxx                                                                   

Unvan: xxx                                        

Tarih: __.__.2024